டிசம்பர் மாதம் 2011 கணக்கறிக்கை

டிசம்பர் 2011 கணக்கறிக்கை

கணக்கறிக்கையினை PDF Fileவடிவில் இணைத்துள்ளோம். கீழ் வரும் இணைப்பில் அழுத்தி கணக்கறிக்கையினைப் பாருங்கள்.

டிசம்பர் மாதம் 2011 கணக்கறிக்கை

பயன்பெற்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை – 07
இம்மாதம் பயன்பெற்ற குடும்பங்கள் எண்ணிக்கை – 05.
வழக்கு உதவி பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை – 01

*அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்*