56மன்னார் மாணவர்களுக்கான கல்வியுதவி மாணவர் விபரம் கணக்கறிக்கை

கிடைத்த உதவி :-

தனபாலன் யேர்மனி – 300,00€ (48600,00ரூபா)
பெயர் குறிப்பிடாத உறவு – 53,99€(8746,00ரூபா)
வல்வை நண்பர்கள் (பிரித்தானியா) – 56000,00ரூபா

மொத்த வரவு – 113346,00ரூபா
மொத்தச் செலவு :-116887,00ரூபா

கணக்கறிக்கை :-

பாதணிகள் 56 சோடி        :                                        44390.00 Rs
புத்தகப்பைகள் 56        :                                              27440.00 Rs
அப்பியாசக்கொப்பிகள்,எழுதுகருவிகள்:     35057.00Rs
ஆசிரியர் கொடுப்பனவு (றொபேட்)    :             10000,00Rs

மொத்தச் செலவு       :                                               116887,00Rs

 

கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விலைவிபரம் :-

7 001 8 001 6 002

மாணவர் விபரம் :-

2 001

3 001

4 001

5 001