2012 ஒக்ரோபர் கணக்கறிக்கை.

2012 ஒக்ரோபர் கணக்கறிக்கை.