கரடியன்குளம் (குசேலன்மலை) நேசம் இலவச கல்வித்திட்டம் முன்னேற்ற அறிக்கை

கரடியன்குளம் (குசேலன்மலை)

002..--

இலங்கைமாதா முன்பள்ளி மாணவர்கள் முன்னேற்ற அறிக்கை :-

 

ilankai maatha

 

இவ்விரண்டு பகுதிகளுக்குமான கற்பித்தல் நடவடிக்கைக்கான ஆதரவினை அமெரிக்காவிலிருந்து திரு.தவேந்திரராசா ஐயா அவர்கள் வழங்கி வருகிறார்.