யூலை 2011 கணக்கறிக்கை

யூலை2011 கணக்கறிக்கை PDF வடிவில் இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்பில் அழுத்தி கணக்கறிக்கையை பாருங்கள்.

கணக்கறிக்கை 2011 யூலைமாதம்.

இம்மாதம் பயன்பெற்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை – 368.
இம்மாதம் பயன்பெற்ற குடும்பங்கள் எண்ணிக்கை – 6.

நேரடியாக பயன்பெறும் குடும்பங்கள் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை இங்கு சேர்க்கப்படவில்லை.

*உதவிய அனைவருக்கும் இதயம் நிறைந்த நன்றிகள்*